25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej jako „RODO”.

W związku z tym chcieliśmy poinformować Panią/Pana o przetwarzaniu Pani/Pana danych oraz o zasadach, na jakich owo przetwarzanie odbywa się w naszej Kancelarii. Poniżej znajdzie Pani/Pan podstawowe informacje na ten temat.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest radca prawny Magdalena Krzyżanowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Krzyżanowska z siedzibą w Szczecinie przy ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin.

1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane podane przez Panią/Pana w związku z zawartą umową o świadczenie usług doradztwa prawnego będą przetwarzane przez Administratorów w celu zawarcia i wykonania tej umowy (m.in. zastępstwo procesowe przed sądami lub organami administracji, udzielenie porady prawnej, przygotowywanie pism procesowych) – podstawę prawną przetwarzania danych w tym celu stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów podatkowych (m.in. wystawianie faktur, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, sporządzanie deklaracji podatkowych, informacji VAT_JPK, prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z właściwymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z zawartą umową lub obrony przed takimi roszczeniami. Podstawę prawną przetwarzania danych w tym celu stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

2. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w następujących okresach:

 • w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy
lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych) – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później;
 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody – będą one przetwarzane do czasu cofnięcia Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku braku cofnięcia – najpóźniej do dnia zakończenia prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia Kancelarii Radcy Prawnego.

3. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 • kontrahentom Administratora, którym zleci on usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. firmie zapewniającej obsługę księgową lub innym podwykonawcom – profesjonalnym pełnomocnikom procesowym, aplikantom, współpracownikom itp. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami. Za zgodą Administratora podmioty te mogą wykonywać swe usługi, korzystając z podwykonawców;
 • sądom, organom administracji publicznej, mediatorom oraz innym podmiotom publicznym
i prywatnym, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi doradztwa prawnego.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

4. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Pani/Pana następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (prawo do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie informatycznym, który nadaje się do odczytu maszynowego). Może Pani/Pan zażądać od Administratora przesłania Pani/Pana danych do innego administratora, jeżeli jest to technicznie dla nas możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy tylko tych danych, których podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.

Aby skorzystać z ww. praw, prosimy o kontakt z Kancelarią. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny (ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin) lub adres e-mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) albo poprzez złożenie go bezpośrednio w siedzibie Kancelarii.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, tj. bez udziału człowieka.

5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z zawieraną umową o świadczenie usług doradztwa prawnego jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania tej umowy.