Prawo cywilne

Prawo spadkowe

Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu wszystkich dziedzin prawa, a zwłaszcza w sprawach cywilnych, w szczególności:

prowadzenie spraw o zapłatę,
prowadzenie spraw o zadośćuczynienie, o rentę,
dochodzenie roszczeń wynikających z umów (w tym dochodzenie kar umownych),
dochodzenie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,
dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej,
sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym, uproszczonym, upominawczym,
prowadzenie spraw o odszkodowanie ze zdarzeń objętych ubezpieczeniami AC i OC,
sporządzanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych,
dochodzenie wykonania umowy,
dochodzenie roszczeń z umowy przedwstępnej,
prowadzenie spraw o naprawienie szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
prowadzenie spraw o zabezpieczanie wierzytelności,
prowadzenie spraw o naruszenie posiadania, o ochronę własności, o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności itd.,
prowadzenie spraw o eksmisję,
prowadzenie spraw przeciwegzekucyjnych.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu wszystkich dziedzin prawa, a zwłaszcza w sprawach spadkowych, w szczególności:

w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku,
w sprawach o zachowek,
w sprawach o dział spadku, zapis, polecenie,
w sprawach o stwierdzenie nieważności testamentu,
w sprawach o uznanie za niegodnego dziedziczenia,
w sprawach o sporządzenie spisu inwentarza.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu wszystkich dziedzin prawa, a zwłaszcza w sprawach gospodarczych, w szczególności:

rejestrowanie podmiotów gospodarczych (spółek), stowarzyszeń, fundacji,
obsługa wszelkich podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, jednoosobowych działalności gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego,
sporządzanie projektów umów spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, itd.,
windykacja należności,
przekształcanie i likwidacja spółek
odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej
przygotowywanie aktów wewnętrznych (regulaminy, statuty, uchwały, itd.),
przygotowywanie i opiniowanie umów,
przygotowywanie wniosków z zakresu prawa upadłościowego (w tym dotyczących tzw. upadłości konsumenckiej).

Prawo administracyjne

Prawo rodzinne

Prawo pracy

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu wszystkich dziedzin prawa, a zwłaszcza w sprawach administracyjnych, w szczególności:

sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
sporządzenie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego,
sporządzenie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
reprezentowanie stron w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu wszystkich dziedzin prawa, a zwłaszcza w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, w szczególności:

prowadzenie spraw o rozwód,
prowadzenie spraw o separację,
prowadzenie spraw o alimenty, o podwyższenie lub obniżenie alimentów,
prowadzenie spraw o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
prowadzenie spraw o pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
prowadzenie spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
prowadzenie spraw o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa,
prowadzenie spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
dochodzenie od współmałżonka środków utrzymania rodziny,
prowadzenie spraw dotyczących odpowiedzialności majątkowej małżonków za długi.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu wszystkich dziedzin prawa, a zwłaszcza w zakresie prawa pracy, w szczególności:

opracowywanie i opiniowanie umów z zakresu prawa pracy,
porady prawne w zakresie prawa pracy dla pracowników i pracodawców,
reprezentowanie w sporach z pracodawcą lub pracownikiem (m.in. mobbing, wynagrodzenia, urlopy, zasiłek),
dochodzenie odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, z tytułu wypadku przy pracy, itp.